Profiel en CV

In 1995 ben ik afgestudeerd als Milieukundige met als specialisatie Milieubeheer en milieubeleid aan de HBO-opleiding Milieukunde in Deventer.
In 1993 heb ik gedurende een jaar vervangende dienstplicht vervuld als technisch adviseur bij de tegenwoordige Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. In volgende functies bij twee gemeenten heb ik me beziggehouden met vergunningverlening en toezicht bij steeds complexere bedrijven en voerde ik diverse milieuprojecten uit. In mijn laatste vaste functie bij de Milieudienst Zuid-Holland te Dordrecht heb ik me verder gespecialiseerd in het complete proces van vergunningverlening bij complexe bedrijven. Voorbeelden van bedrijven waarvoor ik vergunningverlener was zijn onder meer een fabrikant van motoroliën, een beschuitfabriek, een opslagbedrijf voor bitumen, bedrijven met een opslag van gevaarlijke stoffen groter dan 10 ton, diverse grote metaalbedrijven, etc.
Naast mijn werk heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van duurzaam bouwen, geluidhinder, bodemverontreiniging, milieuvergunningen en externe veiligheid. Mijn brede kennis van en belangstelling voor het milieuwerkveld heb ik tijdens mijn functies direct kunnen toepassen.

Als zelfstandig adviseur heb ik sinds 2006 de volgende opdrachten uitgevoerd:
Procesmanager bij de gemeente Schouwen-Duiveland
Van augustus 2006-september 2007 bij een gemeente in Zeeland. Mijn taak was om de vakgroep milieuvergunningen goed te laten functioneren en achterstanden weg te werken. Via structurering van activiteiten, beleidsvoorstellen, procesbeschrijvingen, coaching en brede inhoudelijke inbreng heb ik de gemeente hierin veel verder vooruit geholpen.

Milieucontroles voor gemeente Moerdijk
In samenwerking met een collega-milieuadviesbureau heb ik 55 controles bij bedrijven op grond van de Wet milieubeheer uitgevoerd.

Vergunningverlening voor Regionale Milieudienst West-Brabant
Gedurende een half jaar, twee dagen per week, heb ik de afdeling Vergunningen van de Regionale Milieudienst West-Brabant ondersteund.

Ondersteuning bieden aan collega-milieuadviesbureau
Aanvragen van milieuvergunningen voor bedrijven. Vanuit het raakvlak RO/milieu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten op een locatie of wat de mogelijkheden voor uitbreiding zijn. Hierbij is zowel aandacht voor het bestemmingsplan als de eisen die op grond van de milieuregelgeving worden gesteld.

Ondersteuning cluster milieu van gemeente Loon op Zand
Het betreft hier de ondersteuning op het gebied van vergunningverlening en handhaving, inbreng vanuit de cluster milieu in ruimtelijke plannen, beschrijven van werkprocessen en alle overige werkzaamheden.

Ministerie van VROM
Gedurende 9 maanden vergunningverlener voor inrichtingen van het Ministerie van Defensie waarvoor de Minister van VROM het bevoegd gezag is voor de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer.

Wilt u een actuele versie van mij CV? Stuur dan een mail aan: martin@vandoorneadvies.nl.